Расширенный поиск Расширенный поиск
25

Michał Mroczka, Jasiek dla Śpiocha, 2022

add Ваша заметка 
Описание лота
akryl, płótno, 50 x 50 cm
Аукцион
favorite Jasiek dla śpiocha. Aukcja charytatywna Fundacji "Akogo?"
gavel
Дата
12 Октября 2022 CEST/Warsaw
date_range
Стартовая цена
210 EUR
Цена продажи
481 EUR
Конечная цена без аукционных сборов
463 EUR
Перебивка
229%
Просмотров: 97 | Избранное: 0
Аукцион

Art In House

Jasiek dla śpiocha. Aukcja charytatywna Fundacji "Akogo?"
Дата
12 Октября 2022 CEST/Warsaw
Ход торгов

Все лоты будут торговаться

Аукционный сбор
4.00%
Не менее 3 PLN за этот лот
OneBid не взимает дополнительную оплату за предложение цены.
Шаг аукциона
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  35 000
  > 3 000
  38 000
  > 2 000
  40 000
  > 5 000
  45 000
  > 3 000
  48 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Регламент

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem jest

Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO ?”

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podleśnej 4, 01-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 125054, nr NIP 118-165-44-66 zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

 

Przedmioty dostępne na aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.
 2. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności, Organizator odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

 

Terminy aukcji i katalog

 1. Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej https://artinhouse.pl. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://artinhouse.pl.
 2. Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, Zamek Królewski, Plac Zamkowy 4
 3. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie https://artinhouse.pl.
 4. Dom aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają Katalog. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.

 

Udział w aukcji

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

 

Udział osobisty

 1. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi bezpośrednio przed Aukcją lub ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej na 30 minut przez rozpoczęciem aukcji.

 

Zlecenia i limitem ceny

 1. Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Art in House Dom Aukcyjny zlecenie kupna wskazanych przez nią prac z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Art in House Dom Aukcyjny. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie https://artinhouse.pl. (guzik „Złóż zlecenie” umieszczony na karcie pracy) i zawierać dane osoby oraz wskazanie pozycji katalogu oraz ich limitu cenowego. Zlecenie powinno być przekazane Art in House Dom Aukcyjny najpóźniej 30 minut przed aukcją.
 2. Art in House Dom Aukcyjny potwierdza przyjęcie zlecenia. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji.
 3. Art in House Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie. Art in House Dom Aukcyjny dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie.

 

Udział telefoniczny

 1. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Art in House Dom Aukcyjny, jednak nie później niż 60 minut przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Art in House Dom Aukcyjny, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Art in House Dom Aukcyjny nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Art in House Dom Aukcyjny zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

 

Udział przez internet

 1. W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych zastosowanie mają odpowiednie regulaminy tych portali.

 

Przebieg licytacji

 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora (Art in House Dom Aukcyjny) - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).
 2. Licytacja odbywa się w języku polskim.
 3. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner samodzielnie rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
 4. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 5. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez udział w aukcji prowadzonej publicznie nie przysługuje.
 6. Organizator oraz Art in House Dom Aukcyjny zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

 

Zapłata ceny nabycia

 1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia licytacji.
 2. Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie późniejszym. Akceptowanymi formami płatności są płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub systemem PayPal.
 3. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora o numerze:

02 1090 1056 0000 0000 0612 1000

 1. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

 

Wydanie przedmiotów licytacji

 1. Wydanie przedmiotów licytacji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy aukcji. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy następuje na koszt Organizatora, z uwzględnieniem pkt. 30 poniżej. Dostawa poza Warszawę następuje na koszt nabywcy i w imieniu (na ryzyko) nabywcy.
 2. Możliwy jest również odbiór przedmiotu w siedzibie domu Aukcyjnego Art. in House tj. Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa.
 3. Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.
 4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).

 

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 20 Organizator odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
 2. Organizator nie przekazuje wraz z zakupionym dziełem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
 3. Organizator daje bezpośredniemu nabywcy dzieła gwarancję autentyczności oferowanych dzieł, jednak gdyby opis dzieła okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupione dzieło, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności dzieła musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność dzieła rozumiemy właściwe wskazanie autora dzieła.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podawania przyczyny.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator i Aukcjoner, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje:
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz Art in House z siedzibą w Warszawie przy ul. G. Rossiniego 15/9, 03-289 Warszawa. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 2. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach. W takim przypadku mają w szczególności zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Domu Aukcyjnego Art in House.  
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży;
 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.
 1. Organizator i Dom Aukcyjny Art in House zastrzegają sobie możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu.
 2. Postanowienie pkt 37 stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny 510 211 410 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem [email protected]

 

Об аукционе

Nie śpimy! W październiku budzimy do życia razem z Fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie! Wspólnie z „Akogo?” zapraszamy na wyjątkową aukcję charytatywną „Jasiek dla Śpiocha”, która odbędzie się 12 października o godz. 19.30 w Zamku Królewskim w Warszawie. Malowane przez artystów poszewki, oprawione w ramy, będą prezentowane w galerii Art in House w dniach 10 i 11 października. Nie może Was zabraknąć! 

Niecodzienna forma obrazów namalowanych na poszewkach sprawia, że jaśki to gratka dla kolekcjonerów. Za symbolicznymi pracami stoją wzruszające pomysły artystów, którzy malowali z myślą o działaniach Fundacji „Akogo?”. Wybrane opowieści dostępne są na profilach Facebookowych zarówno Art in House, jak i Fundacji.

Każdego roku Fundacja „Akogo?” budzi swoich małych pacjentów ze śpiączki. Kiedy w 2002 roku Ewa Błaszczyk powołała instytucję do życia, było to jedyne miejsce w Polsce zajmujące się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. W ciągu dziewięciu lat działalności w Klinice „Budzik” dla dzieci wybudziło się ponad 90 pacjentów. Cały dochód z aukcji „Jasiek dla Śpiocha” zostanie przekazany na budowę nowej kliniki przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Dzięki temu przedsięwzięciu opieką zostaną objęte również dorosłe osoby przebywające w śpiączce. 


FAQ
О продавце
Art In House
Контакты
Fundacja Akogo
room
ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa
phone
(22) 832 19 13
keyboard_arrow_up